Polityka prywatności

Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (NIP 7792511173, KRS 0000813722) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie magazynbarwa.pl. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Poniżej przedstawiamy pliki cookies stosowane przez nasz serwis:

 1. wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 2. funkcjonalne – zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp., takie jak:

Uwaga!

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie magazynbarwa.pl.

Gromadzenie danych

Serwis magazynbarwa.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o czasie w którym przesłane były dane z serwera.

Wskazać należy, że zbierane informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników. Jednak w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych. 

Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony  wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Fundacja Nowa UAP

 • listownie: Aleje Karola Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań,
 • mailowo: iod@uap.edu.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@uap.edu.pl

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundacje Nową UAP oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

 • prowadzenia komunikacji z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjują Państwo taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązek prawny w szczególności wynika z: ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • poprawy jakości usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług);
 • dołączenia do listy mailingowej dla mediów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

UWAGA! Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: iod@uap.edu.pl. Wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Fundacji Nowa UAO, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym zadaniem.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Użytkownik ma wszelkie prawa związane z ochroną danych osobowych i gwarantowanych przez  RODO:

 • prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.